Newsletter

Καταστατικό

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ » Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Του εδρεύοντος στις Φάνες Ρόδου Σωματείου με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΦΑΝΩΝ  «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ».

 

Άρθρο 1.0: Επωνυμία, Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΝΩΝ «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» με έδρα το χωριό Φάνες (Δημοτικό Διαμέρισμα Καμείρου) και παράρτημα αυτού στην πόλη της Ρόδου.

 

Άρθρο 2.0: Σκοποί του Συλλόγου

Σκοποί του Συλλόγου είναι οι παρακάτω:

2.1: Η ανάπτυξη πνεύματος αγάπης, αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών του Συλλόγου και συγχωριανών γενικότερα καθώς και η καλλιέργεια ενδιαφέροντος και αγάπης προς την γενέτειρα.

2.2: Η μελέτη, η προβολή, η προώθηση και η λύση προβλημάτων των Φανών.

2.3: Η μελέτη, η διαφύλαξη και η προβολή της λαϊκής παράδοσης του χωριού.

2.4: Η οργάνωση μορφωτικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

2.5: Η ελεύθερη ανταλλαγή και διακίνηση επιστημονικών, κοινωνικών και φιλοσοφικών ιδεών.

 

Άρθρο 3.0: Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου

Οι σκοποί του Συλλόγου επιτυγχάνονται και εξυπηρετούνται :

3.1: Με την ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, π.χ.: διαλέξεις, σεμινάρια, γιορτές, εκδρομές, αθλητικές εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ, ίδρυση βιβλιοθήκης.

3.2: Με την  ίδρυση μουσικού και χορευτικού συγκροτήματος για την προβολή της ποιητικής, καλλιτεχνικής, μουσικής και χορευτικής παράδοσης των Φανών, με σκοπό την αναβίωση και την διαφύλαξη αυτών των παραδόσεων του χωριού.

3.3: Με την καλλιέργεια και προβολή της λαϊκής τέχνης του χωριού. 

3.4: Με τον συντονισμό δραστηριοτήτων με άλλους συλλόγους και φορείς που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, καθώς και με την τοπική αυτοδιοίκηση.

3.5: Με την πραγματοποίηση διαβημάτων και παραστάσεων σε εθνικούς και τοπικούς αρμόδιους φορείς  και αρχές και με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέσο.

 

Άρθρο 4.0: Μέλη του Συλλόγου

Μέλη του Συλλόγου γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης όσοι προηγουμένως υποβάλουν αίτηση στην οποία δηλώνουν εγγράφως την αποδοχή του Καταστατικού αυτού στο σύνολό του. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά,συνδρομητές και επίτιμα.Τακτικά μέλη καιμέλη συνδρομητές γίνονται όσοι έχουν γεννηθεί στις Φάνες, κατάγονται ή κατοικούν μόνιμα στο χωριό. Ως καταγόμενοι από τις Φάνες θεωρούνται εκείνοι που γεννήθηκαν στις Φάνες, ή ο ένας τουλάχιστον από τους δύο γονείς, κατάγεται από το χωριό, τα παιδιά Φανενών μεταναστών, καθώς και οι σύζυγοι Φανενών. Το μέλος συνδρομητής απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα που ισχύουν στον Σύλλογο, εκτός από αυτά του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ενώ η παρουσία του δεν λαμβάνεται υπόψη στις συνελεύσεις κατά τη μέτρηση των μελών για να διαπιστώνεται απαρτία.  Μέλος συνδρομητής είναι όποιος επιθυμεί  να βοηθά οικονομικά τον Σύλλογο, χωρίς να λαμβάνει μέρος στις αρχαιρεσίες του, ωστόσο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να καταστεί τακτικό μέλος ύστερα από αίτησή του. Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση πρόσωπα ανεξάρτητα από εθνικότητα ή καταγωγή, μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ένδειξη τιμής για την προσφορά και τη δράση τους υπέρ των σκοπών του Συλλόγου.

 

Άρθρο 5.0: Διαδικασία εγγραφής μέλους

Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σχετικά. Αν η αίτηση απορριφθεί από το Δ. Σ., το υποψήφιο μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.  

Άρθρο 6.0: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Τακτικά μέλη, μέλη συνδρομητές και επίτιμα μέλη μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, έχουν δικαίωμα λόγου και προτάσεων. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν στο Δ.Σ. του Συλλόγου προτάσεις ή επερωτήσεις, ή να ζητούν ενημέρωση οι οποίες πρέπει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να απαντηθούν από το Δ. Σ.

Για τη συγκρότηση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται  απαρτία μόνο με τα τακτικά μέλη .

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη και από αυτά μόνο όσα έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, το αργότερο λίγο πριν αρχίσει η Γ. Σ./εκλογική αρχαιρεσία.

Όλα τα μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για τους σκοπούς του Συλλόγου και να αποφεύγουν δραστηριότητες, που αντιτάσσονται στους σκοπούς αυτούς. 

Κάθε μέλος με την εγγραφή του καταβάλει 10 € (δέκα Ευρώ) και κάθε μήνα από 1 € (ένα Ευρώ).

Η συνδρομή μπορεί να καταβληθεί και εφάπαξ, ετήσια ή εξαμηνιαία. Το Δ. Σ. χορηγεί αποδείξεις για την καταβολή των συνδρομών.

Μέλη που στρατεύονται ή είναι αποδεδειγμένα άνεργοι απαλλάσσονται από την καταβολή της συνδρομής.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την αυξομείωση των παραπάνω ποσών.

 

Άρθρο 7.0: Πειθαρχικές ποινές

Κάθε μέλος, που η δραστηριότητα του είναι ενάντια στους σκοπούς του Συλλόγου ή εμποδίζει την

εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης του Συλλόγου, μπορεί να υποβληθεί στις παρακάτω δύο πειθαρχικές κυρώσεις, ανάλογα με την βαρύτητα των πράξεων του:

7.1: Γραπτή επίπληξη

7.2: Διαγραφή

Οι ποινές επιβάλλονται μετά από έγγραφη και αιτιολογημένη πρόταση οποιουδήποτε μέλους από την Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων ατόμων.

Η πρόταση για πειθαρχική ποινή κοινοποιείται έγκαιρα, συγκεκριμένα και γραπτώς, τουλάχιστον 10 μέρες πριν την Γ. Σ. προς το καταγγελλόμενο μέλος και πρέπει να περιλαμβάνεται στην γραπτή πρόσκληση με ημερήσια διάταξη για της Γενικής Συνέλευσης.

Το υπό κατηγορία μέλος οφείλει και δικαιούται να απολογηθεί στην Γ. Σ. Αν δεν παρουσιαστεί αδικαιολόγητα, η ποινή επιβάλλεται από την Γ. Σ. και χωρίς απολογία.

 

Άρθρο 8.0: Διαγραφή μέλους

Ένα μέλος μπορεί να διαγραφεί από τον Σύλλογο για τους παρακάτω λόγους:

8.1: με την θέληση του, υποβάλλοντας σχετική γραπτή αίτηση/ενημέρωση στο Δ.Σ.

8.2: αν καθυστερεί αδικαιολόγητα τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο περισσότερο από δύο χρόνια.

8.3: αν τιμωρηθεί με τη ποινή της διαγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού. 

Τα μέλη που αποχωρούν από το Σωματείο δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου.

 

Άρθρο 9.0: Υπηρεσίες

Τα μέλη του Συλλόγου καθώς και τα μέλη των οργάνων διοίκησης προσφέρουν τις υπηρεσίες των εντελώς δωρεάν προς τον Σύλλογο.

 

Άρθρο 10.0: Πόροι του Συλλόγου

10.1: συνδρομές των μελών, δικαίωμα εγγραφής, έκτακτες εισφορές

10.2: δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς τον Σύλλογο

10.3: κέρδη από κάθε εκδήλωση του Συλλόγου

10.4: έσοδα που προέρχονται από κάθε νόμιμη πηγή και πάντοτε με απόλυτη διαφάνεια.

 

Άρθρο 11.0: Όργανα του Συλλόγου

11.1: Η Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.)

11.2: Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ. Σ.)

11.3: Η εξελεγκτική Επιτροπή (Ε. Ε.)

11.4: Επιτροπές, που ορίζονται από την Γ. Σ. ή το Δ. Σ. για την προώθηση ή επίλυση

συγκεκριμένων θεμάτων.

 

Άρθρο 12.0:  Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.)

Η Γ. Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα του Συλλόγου, ειδικά δε για θέματα, που δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό ή από τους ισχύοντες νόμους της Πολιτείας. Αποφασίζει επίσης για θέματα και αντιθέσεις, που δημιουργούνται σε άλλα Όργανα του Συλλόγου. 

12.1: Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ. Σ. είναι:

α) να ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των Οργάνων του Συλλόγου.

β) να κρίνει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του Δ. Σ. και με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.).

γ) να αποφασίζει για την απαλλαγή ή όχι του Δ. Σ. για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της θητείας του (Δ. Σ.).

δ) να εκλέγει τα όργανα (Δ. Σ., Ε. Ε. και άλλες ειδικές επιτροπές, εάν ζητηθούν από τα μέλη ή από το Δ.Σ.) του Συλλόγου.

ε) να αποφασίζει για τις αλλαγές του καταστατικού.

στ) να αποφασίζει για την διάλυση του Συλλόγου.

12.2: Λειτουργία της Γ. Σ.

α) με την έναρξη της Γ. Σ. εκλέγεται πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας της Συνέλευσης (το λεγόμενο Προεδρείο της Γ. Σ.). Μέλος του Δ. Σ. δεν μπορεί να εκλεγεί στο Προεδρείο της Γ. Σ. 

β) η Γ. Σ. αποφασίζει για προσθήκη θέματος προς συζήτηση.

γ) οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση του χεριού και καταμέτρηση.

δ) για «προσωπικά» θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία, αν ζητηθεί τέτοια και το δεχθεί η Γ. Σ.

ε) οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από περιπτώσεις, που το καταστατικό ορίζει μια άλλη πλειοψηφία.

στ) η Γ. Σ. μπορεί να ανακαλέσει μέλος του Δ. Σ. ή και ολόκληρο το Δ. Σ. με την απαιτούμενη αιτιολογία και με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3). 

Η Γ. Σ. συγκαλείται τακτικά δύο φορές τον χρόνο και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο και τον Μάιο.

Η τακτική Γ. Σ. του Ιανουαρίου και μόνο αυτή κρίνει  τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του Δ. Σ. και με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και εκλέγει τα νέα Όργανα του Συλλόγου. 

Η τακτική Γ. Σ. του Μαΐου  ενημερώνεται, συμπληρώνει ή τροποποιεί το πρόγραμμα δραστηριοτήτων που παρουσιάζει το Δ. Σ. για τον χρόνο της θητείας του και ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του Συλλόγου και για όποιο άλλο θέμα ανακύψει.

Κάθε Γ. Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ με πρόσκληση που φέρνει την υπογραφή του/της Προέδρου και του/της Γραμματέα(ς), τουλάχιστον 15 μέρες πριν τη έναρξη της. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη και αναρτάται σε εμφανές σημείο του χωριού, στο Πολιτιστικό Κέντρο και μοιράζεται, «δια χειρός», μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και με το ταχυδρομείο.

Στην Γ. Σ. συναποφασίζουν μόνο τα τακτικά μέλη, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

Η Γ. Σ. έχει απαρτία, όταν παραβρίσκονται σ’ αυτήν τα μισά συν ένα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.

Σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται νέα Γ. Σ. μετά από μια εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο τόπο και θεωρείται σε απαρτία με όσα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη προσέλθουν. Το Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο να δημοσιεύσει άμεσα την νέα σχετική ανακοίνωση.

Την σύγκληση έκτακτης Γ. Σ. έχει το δικαίωμα να συγκαλέσει το Δ. Σ. αφού το ζητήσουν τουλάχιστον τα 2/5 των  ταμειακά τακτοποιημένων μελών.  Η πρόσκληση για έκτακτη Γ. Σ. δημοσιεύεται 8 μέρες τουλάχιστον πριν την διεξαγωγή της. Αν το Δ. Σ. δεν συγκαλέσει την Γ. Σ. που ζήτησαν έγγραφα τα 2/5 των μελών, τότε η πρόσκληση και η σύγκλιση γίνεται από τα μέλη, που ζητούν την σύγκλιση της Γ. Σ.   

Στην περίπτωση, που το Δ.Σ. έχει παραιτηθεί εξ ολοκλήρου ή τα περισσότερα μέλη αυτού, τότε η έκτακτη Γ. Σ. μπορεί να διενεργήσει προσωρινές ή και τακτικές αρχαιρεσίες.

Στο τέλος κάθε Γ. Σ. συντάσσεται πρωτόκολλο, περίληψη του οποίου δημοσιεύεται. 

 

Άρθρο 13.0: Αρχαιρεσίες

Στην τακτική Γ. Σ. του Ιανουαρίου, μετά τον απολογισμό και την απαλλαγή ή μη του Δ. Σ. εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή που αμέσως συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον πρόεδρο και τον γραμματέα της. Στην συνέχεια δέχεται τις υποψηφιότητες και καταρτίζει τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για το Δ. Σ. και την Ε.Ε. εξετάζοντας, εάν είναι έγκυρες.

Στην εφορευτική επιτροπή δεν μπορεί να συμμετάσχει υποψήφιος για το Δ. Σ. ή την Ε. Ε.

Στο Δ. Σ. και στην Ε. Ε. δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο ίδιο χρονικό διάστημα άτομα που έχουν συγγένεια μέχρι και πρώτου βαθμού. Εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αφού αιτιολογηθούν πολύ συγκεκριμένα και το αποφασίσει η Γ. Σ.   

Εφορευτική επιτροπή συντάσσει τα πρακτικά σύγκλισης και διαλογής των ψήφων και ανακοινώνει το αποτέλεσμα των εκλογών.

Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία, δηλ. σε ένα ψηφοδέλτιο καταγράφονται όλα τα προς εκλογή ονόματα. Οι αρχαιρεσίες με συνδυασμούς απαγορεύονται ρητά.

Στην πρώτη μετά τις εκλογές συνεδρίαση του Δ. Σ. παρευρίσκεται ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και παραδίδει στο νέο Δ. Σ. τα πρακτικά των εκλογών και το εκλογικό υλικό.

Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται από το Δ. Σ. μέχρι και 6 μήνες, για την περίπτωση άσκησης ενστάσεων.

 

Άρθρο 14.0: Διοικητικό Συμβούλιο (Δ. Σ.)

Το Δ. Σ. του Συλλόγου αποτελείται από 5 (πέντε) τακτικά και 2 (δύο) αναπληρωματικά μέλη.

Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ. Σ. αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Μόλις εκλεγεί το Δ. Σ. συγκαλείται από τον πλειοψηφήσαντα και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, και ταμία. Το πέμπτο μέλος είναι σύμβουλος. 

Η θητεία του Δ. Σ. είναι διετής.

Στις συνεδριάσεις του Δ. Σ. υπάρχει συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη, ή οποία προτείνεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του.

Για την καλύτερη ενημέρωση και οργάνωση εκδηλώσεων στο χωριό λαμβάνουν μέρος  στις συνεδριάσεις του Δ. Σ. οι πρόεδροι ή οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, του Περιβαλλοντικού Συλλόγου, της Χορωδίας και των τυχόν υπαρχόντων Επιτροπών διαφόρων υποθέσεων του Συλλόγου (ιδίως άρθρο 11 του παρόντος).  Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα έχουν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα, δικαίωμα λόγου, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Οι συνεδριάσεις του Δ. Σ. είναι κατ’ εξοχήν ανοικτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, που αποφασίζει το Δ. Σ. οι  συνεδριάσεις του Δ. Σ. μπορεί να γίνουν και «κεκλεισμένων των θυρών».

Στις ανοιχτές συνεδριάσεις, τα μέλη δεν έχουν αυτόματα το δικαίωμα λόγου, μπορεί όμως να τους δοθεί, αν το ζητήσουν.

Για να συνεδριάσει το Δ. Σ. πρέπει από τα 5 μέλη τα τρία τουλάχιστον να είναι παρόντα. Οι αποφάσεις του Δ. Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Για κάθε μέλος του Δ. Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ. Σ. τίθεται θέμα αντικατάστασης του και για το θέμα αυτό αποφασίζει η αμέσως επόμενη Γ. Σ. 

Κάθε μέλος του Δ. Σ. έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από το Δ. Σ. με αιτιολογημένη γραπτή δήλωση του. 

Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ. Σ. από το Δ. Σ., αυτό αναπληρώνεται με το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Το Δ. Σ. του Συλλόγου μπορεί να λειτουργεί μέχρι που ο αριθμός των τακτικών μελών να είναι 3/5, να υπάρχουν δηλαδή ακόμη 3 εκλεγμένα μέλη. Σε περίπτωση, που τα τακτικά μέλη γίνουν 2 (δύο), τότε συγκαλείται Γ. Σ. για τις ανάλογες αρχαιρεσίες.

 

Άρθρο 15.0:  Πρόεδρος

Ο πρόεδρος του Δ. Σ. και του Συλλόγου εκπροσωπεί τον Σύλλογο δικαστικώς και εξωδίκως, φροντίζει για την καλή λειτουργία του Δ. Σ. και όλου του Συλλόγου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ. Σ., φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και τον συντονισμό της δράσης του.

Υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση με τον Σύλλογο, αλληλογραφία κ.λπ.

Άρθρο 16.0:  Αντιπρόεδρος

Ο αντιπρόεδρος του Δ. Σ. αναπληρώνει τον πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας του και συνεργάζεται μ’ αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Συλλόγου.

 

 Άρθρο 17.0:  Γραμματέας

Ο γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ. Σ. για θέματα του Συλλόγου, για την αλληλογραφία, για θέματα ημερήσιας διάταξης, κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ. Σ., φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα του Συλλόγου, έχει την ευθύνη της αλληλογραφίας, συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον πρόεδρο και τηρεί όλα τα βιβλία του Συλλόγου πλην των βιβλίων του ταμείου.

 

Άρθρο 18.0:  Ταμίας

Ο ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του Συλλόγου, φροντίζει για την είσπραξη των συνδρομών και συνυπογράφει τις αποδείξεις μαζί με τον πρόεδρο. Για τις αποδείξεις είσπραξης συνδρομών αρκεί η υπογραφή του ταμεία. Ελέγχεται από την Ε. Ε. για την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.

 

Άρθρο 19.0: Ελεγκτική επιτροπή (Ε. Ε.)

Η Ε. Ε. αποτελείται από 3 τακτικά και ένα αναπληρωματικό μέλος και εκλέγεται με  θητεία ετήσια στην Γ. Σ. του Γενάρη. Καθήκον της είναι η άσκηση ταμιακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ. Σ. και υποβολή σχετικής έκθεσης στην Γ. Σ. του επόμενου Γενάρη.

Μπορεί να υποβάλει έκθεση και σε άλλη τακτική ή έκτακτη Γ. Σ. αν το ζητήσει η Γ. Σ.

Το Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο να θέσει στην διάθεση της Ε. Ε. κάθε στοιχείο που θα έκρινε αυτή απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων της.

 

Άρθρο 20.0:  Επιτροπές, που ορίζονται από την Γ. Σ. ή το Δ. Σ.

Οι επιτροπές αυτές έχουν συγκεκριμένη εντολή από την Γ. Σ. ή το Δ. Σ. για την προώθηση ή επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων. Απαρτίζονται τακτικά μέλη και από μέλη συνδρομητές του Συλλόγου. Υπεύθυνος της επιτροπής μπορεί να είναι μέλος του Δ. Σ. ή να εκλεγεί άλλο μέλος από την ίδια την επιτροπή. Τα αποτελέσματα του έργου των επιτροπών παρουσιάζεται στο Δ. Σ. και σε κάθε Γ. Σ.  

 

Άρθρο 21.0:  Τροποποίηση του καταστατικού

Τροποποίηση του καταστατικού, μπορεί να κάμει μόνο η Γ. Σ. (με απαρτία) και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων τακτικών μελών, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

 

Άρθρο 22.0:  Σφραγίδα του Συλλόγου

Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι κυκλική και στην μέση φέρει τον χρόνο ίδρυσης και κυκλικά την

επωνυμία του Συλλόγου.

 

Άρθρο 23.0: Απραξία του Δ. Σ. και του Συλλόγου

Σε περίπτωση απραξίας του Δ. Σ. και ολοκλήρου του Συλλόγου για περισσότερο από ένα χρόνο, μπορούν τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να καλέσουν αρχαιρεσίες, που θα έχουν προσωρινό η και τακτικό χαρακτήρα. Και σε αυτή την περίπτωση διέπονται αυτές οι αρχαιρεσίες από το ισχύον καταστατικό.

 

Άρθρο 24.0:  Διάλυση του Συλλόγου

Ο Σύλλογος διαλύεται μόνο με απόφαση της Γ. Σ. η σύγκλιση της οποίας έγινε νόμιμα και σε αυτή παρευρέθηκαν περισσότερα από 10 τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.

Αυτή η Γ. Σ. αποφασίζει που θα διατεθεί δωρεάν η περιουσία του Συλλόγου.

Όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις και ακίνητα περιέρχονται στην Τοπική Κοινότητα Φανών.

Το Πνευματικό/Πολιτιστικό κέντρο του Συλλόγου συνεχίζει την λειτουργία του και περιέρχεται σε ένα άλλο φορέα, που ή αυτός ήδη υπάρχει ή ιδρύεται μέσα σε 6 εβδομάδες ύστερα από απόφαση της παραπάνω Γ. Σ. που αναρτάται σε εμφανές σημείο του χωριού, στο Πολιτιστικό Κέντρο και μοιράζεται, «δια χειρός», μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) αλλά και με το ταχυδρομείο, με σκοπό να ειδοποιηθούν, αν όχι όλα, τουλάχιστον τα περισσότερα μέλη του Συλλόγου.

Η απόφαση της Γ. Σ. τίθεται σε ισχύ 6 εβδομάδες μετά την γραπτή κοινοποίηση της.

Όταν η διάλυση του Συλλόγου αμφισβητηθεί από τουλάχιστον 3 τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου  (σύγκληση και αποφάσεις της Γ. Σ.) τότε υποβάλλεται γραπτή ένσταση μέσα σε δύο εβδομάδες από την γραπτή κοινοποίηση της απόφασης διάλυσης του Συλλόγου στο υπάρχον Δ. Σ.

Εάν το Δ. Σ. δεχτεί την ένσταση, τότε επαναλαμβάνεται η Γ. Σ. και σε αυτή την περίπτωση ισχύουν τα παραπάνω. Εάν το Δ. Σ. δεν δεχτεί την ένσταση, τότε υποχρεωτικά λύεται το θέμα δικαστικώς (από την μια πλευρά το Δ. Σ. και από την άλλη τα μέλη, που υπέβαλαν ένσταση).

Μέχρι να λυθεί το θέμα δικαστικά παραμένει το Δ. Σ. στη θέση του και οι αποφάσεις της τελευταίας Γ. Σ. αναστέλλονται.

 

Άρθρο 25.0: Τελευταίο

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι πέντε (25) άρθρα διαβάστηκε και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του στην Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου του 2013.

 

Το καταστατικό επεξεργάσθηκε (διορθώσεις, αφαιρέσεις, συμπληρώσεις, προσθήκες):

από τον Απόστολο Π. Κυριατσούλη, με βάση το ισχύον καταστατικό.

Φιλολογική και νομική επιμέλεια από τον Δικηγόρο κ. Αναστάσιο  Π. Χαμουζά      

 

 

                                                                                      Φάνες Ρόδου, Φεβρουάριος 2013

 

 

Υπογραφές: το Δ. Σ. και το Προεδρείο της Γ. Σ.

 

…………..

 

………….. 

 

…………..   

 

…………..

 

…………..

 

…………..

 

…………..

 

 
             
               
    Διαχειριστής Σελίδας - Ρουβήμ Καρασάββας: Τηλ. 6979014331 Email: rouvim@oprodromos.com

  Πρόεδος Πολιτιστικού - Εμμανουήλ Γκουσιόπουλος: Τηλ. 6946087109
Email: info@oprodromos.com